Kurzy

 Pre kurzy v Českej republike môžete navštíviť našu českú stránku.

Storno podmienky tu

Poskytovateľom všetkých nižšie uvedených kurzov je Agentúra Áno s.r.o., Karpatské nám 10, 831 06 Bratislava, IČ: 47 94 68 31

 

Priháška na seminár a vyhlásenie o plnej právnej zodpovednosti

Ja,....................................................................

(meno, priezvisko)

narocený ...................................................

adresa:

…....................................................................

telefón:............................................................

email:...............................................................

týmto vyhlasujem, že sa zúčastním výcviku/seminára

........................................................…............

(názov a dátum seminára)

Podpisom tohto vyhlásenia výslovne vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými podmienkami pre účasť na seminároch systemických konštelácií (VOP) organizovaných poskytovateľom: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47 946 831, ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi účastníkom seminára (klientom) a poskytovateľom pri zabezpečení seminára tak, ako je bližšie uvedené a upravené vo VOP. Podpisom tohto vyhlásenia ďalej vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s obsahom a náplňou seminára, som si vedomý/á charakteru seminára a metódy systemických konštelácií a všetky takto poskytnuté informácie (vrátane informácií uvedených vo VOP) považujem za dostatočné pre svoje rozhodnutie o účasti na seminári. Podpisom tohto vyhlásenia výslovne vyhlasujem, že sa seminára zúčastňujem dobrovoľne, výhradne na vlastnú zodpovednosť, že som plnoletý/á, plne spôsobilý/á na právne úkony a táto spôsobilosť nie je nijako obmedzená alebo pozbavená. Podpisom tohto vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si plne vedomý/á toho, že som za seba počas celého priebehu seminára a po jeho skončení plne a výhradne zodpovedný/á iba ja a že pokyny kouča sú len návrhy, ktorými sa každý účastník riadi výhradne podľa vlastného uváženia. Súčasne podpisom tohto vyhlásenia vyhlasujem a potvrdzujem, že dôkladne poznám svoj zdravotný stav a tento nebráni mojej účasti na seminári. Zároveň som si plne vedomý/á toho, že seminár nie je náhradou za akúkoľvek lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť (vrátane psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti alebo činnosti) a že poskytovateľ ani kouč seminára takúto zdravotnú starostlivosť neposkytuje. Ďalej vyhlasujem, že v súčasnosti nie som nijako psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený/á a neužívam psychofarmaká. Som si vedomý skutočnosti, že mi účasťou na seminári nevzniká nárok, že mi bude vykonaná má vlastná konštelácia.

Podpisom tohto vyhlásenia udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v prihláške na seminár a tomto vyhlásení v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) prevádzkovateľovi: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47946831, na účely vedenia seminára a jeho organizačného zabezpečenia, na účely vedenia databázy účastníkov seminára, archivácie tohto vyhlásenia a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, email, podpis.

Podpisom tohto vyhlásenie □ udeľujem /□ neudeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých v prihláške na seminár a tomto vyhlásení na marketingové účely prevádzkovateľovi: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47946831. Podpisom tohto vyhlásenie zároveň potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o právach dotknutej osoby podľa § 28 Zákona, ktorý je uvedený na druhej strane tohto vyhlásenia, o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, o účele spracovania mojich osobných údajov, a taktiež mi boli poskytnuté všetky ďalšie informácie v zmysle § 15 Zákona. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov a podľa § 28 ods. 1 Zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať a požadovať blokovanie poskytnutých osobných údajov.

V..................................... dňa ..........................

Podpis: ..........................

Práva dotknutých osôb  podľa zákona o ochrane osobných údajov

 

Práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

2) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči: 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu. 

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, 

b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

5) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba (Občiansky zákonník).

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pre účasť na seminároch systemických konštelácií

 1. VÝKLAD POJMOV

Pre účely týchto všeobecných podmienok pre účasť na seminároch systemických konštelácií majú

nasledovné slová a výrazy tento význam a výklad:

 

VOP

tieto všeobecné podmienky pre účasť na Seminároch Systemických konštelácií

 

Kouč konštelácií

fyzická osoba, ktorá vedie Seminár, ktorá je držiteľom osvedčenia Berta a Sophie Hellinger, Evy Arnolda Polivka v rokoch 2004 - 2008, ktoré ho oprávňuje viesť Seminár; Kouč konštelácií je: (i) štatutárny orgán Poskytovateľa, ak je Poskytovateľ právnicka osoba alebo (ii) iná tretia osoba na základe osobitného zmluvného vzťahu s Poskytovateľom

 

Poskytovateľ

je spoločnosť Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské nám. 10
831 06 Bratislava, IČO: 47 946 831, DIČ: 2024174647

 

Klient

fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby, ktorá sa na základe Zmluvy zúčastňuje Seminára

 

Seminár

seminár Systemických konštelácií; pojem Seminár zahŕňa aj individuálne sedenie s Klientom

 

Systemické konštelácie

neinvazívna, zážitková a sebapoznávacia metóda práce podľa Berta Hellingera s Klientom, ktorá spočíva v priestorovom postavení štruktúry systému Klienta s následným rozvojom osobnosti Klienta a systému Klienta; medzi systemické konštelácie radíme najmä:

 1. vzťahové konštelácie (napr. rodinné, partnerské, medziľudské)

 2. finančné konštelácie (napr. pracovné, podnikové)

 3. pohyby ducha a multidimenzionálne konštelácie

 

Konštelácia

individuálne rozostavenie konštelácie podľa zadania Klienta metódou Systemických konštelácii na Seminári

 

Ponuka

ponuka Seminárov organizovaná Poskytovateľom, zverejňovaná na webovej stránke Poskytovateľa alebo zasielaná/oznamovaná prípadným záujemcom inou vhodnou formou (napr. email, leták). Ponuka obsahuje najmä:

 1. dátum a miesto konania Seminára

 2. trvanie a časový rozvrh Seminára

 3. cenu a platobné podmienky

 4. Iné údaje, ktoré považuje Poskytovateľ za dôležité

 

Prihláška

písomná alebo iná forma prihlásenia Klienta na Seminár (vrátane elektronickej alebo telefonickej)

 

Cena

cena Seminára vrátane DPH uvedená v Ponuke Poskytovateľa, prípadne cena Seminára vrátane DPH osobitne dohodnutá s Klientom pred začiatkom Seminára, Cena predstavuje odplatu za účasť na Seminári a Klient nemá automaticky nárok na postavenie Konštelácie

 

Zmluva

zmluvný vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom, ktorého predmetom je zabezpečenie Seminára pre Klienta za Cenu

 

Zmluvná strana

Klient alebo Poskytovateľ

 

 

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Poskytovateľ poskytuje Klientom poradenské a konzultačné služby v rozsahu svojho predmetu podnikania (najmä (i) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, (i) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, (i) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vrátane oprávnenia organizovať Semináre).

  2. Poskytovateľ neposkytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nevykonáva psychologickú činnosť podľa zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov.

  3. Poskytovateľ vydáva tieto VOP za účelom bližšej úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Klientom za účelom zabezpečenia vedenia Seminára.

  4. Tieto VOP sú verejne prístupné na webovej stránke Poskytovateľa na www.konstelacie.eu alebo na vyžiadanie u Poskytovateľa.

 

 1. Predmet plnenia, uzavretie zmluvy, cena a platobné podmienky

  1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi poradenské služby metódou Systemických konštelácii na Seminári v rozsahu trvania Seminára a s obsahom Seminára uvedeného v Ponuke Poskytovateľa za úhradu Ceny zo strany Klienta.

  2. Ponuka Poskytovateľa na webovej stránke www.konstelacie.eu alebo zasielaná/oznamovaná prípadným záujemcom inou vhodnou formou je návrhom na uzavretie Zmluvy.

  3. Klient je oprávnený Prihláškou sa prihlásiť na Seminár z Ponuky Poskytovateľa:

   1. emailom alebo prostredníctvom prihlasovacieho online formulára, alebo

   2. telefonicky.

Poskytovateľ je oprávnený podmieniť záväznosť Prihlášky a tým aj rezerváciu účastníckeho miesta na Seminári úhradou zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny) vopred, ak si to Poskytovateľ tak vymienil v Ponuke alebo v prípade, ak je to nevyhnutné pre riadne organizačné zabezpečenie Seminára (obsadenosť Seminára, rezervácia miesta pre Klienta, zabezpečenie vhodného priestoru na Seminár a pod.).

  1. Po zaslaní Prihlášky Klientom, Poskytovateľ potvrdí Prihlášku:

   1. v prípade Prihlášky zaslanej podľa bodu 3.3.1 VOP, odpovedným emailom na emailovú adresu Klienta alebo inú Klientom uvedenú emailovú adresu, alebo

   2. v prípade Prihlášky podľa bodu 3.3.2 VOP sa za potvrdenie Prihlášky Poskytovateľom považuje telefonická odpoveď Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť Prihlášku odpovedným emailom na emailovú adresu Klienta alebo inú Klientom uvedenú emailovú adresu.

 

  1. Klient sa zaväzuje Cenu uhradiť najneskôr v prvý deň konania Seminára pred jeho začatím, ak v Ponuke nie je uvedené alebo Poskytovateľom vopred vymienené inak.

  2. Zmluva sa považuje za uzavretú:

   1. v prípade (i) ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára neuhradil Cenu alebo akúkoľvek jej časť, a (ii) ak sa Klient dostaví na Seminár, podpisom Vyhlásenia Klientom a dňom úhrady celej Ceny Klientom;

   2. v prípade, (i) ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára uhradil zálohu Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny), a (ii) ak sa Klient dostaví na Seminár, podpisom Vyhlásenia Klientom a dňom úhrady celej Ceny Klientom;

   3. v prípade, (i) ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára uhradil zálohu Ceny (časť Ceny alebo celú Cenu), a (ii) ak sa Klient nedostaví na Seminár, dňom úhrady zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny).

 

  1. V prípade, ak je rezervácia účastníckeho miesta na Seminári podmienená úhradou zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny) vopred, a Klient sa na Seminár z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane nedostaví, uhradená záloha Ceny alebo Cena je nevratná (okrem prípadu, keď Klient za seba zabezpečí náhradníka podľa bodu 4.4.4 VOP), ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

  2. Pre vylúčenie všetkých pochybností, Klient je oprávnený zúčastniť sa Seminára po zaplatení celej Ceny, a to najneskôr v deň jej konania Seminára, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

  3. Podrobné informácie o Systemických konšteláciách, priebehu Semináru a iných dôležitých informáciách, sú dostupné na webovej stránke www.konstelacie.eu.

 

 1. práva a povinnosti klienta

  1. Klient uzavretím Zmluvy vyhlasuje, že:

   1. je plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony a táto spôsobilosť nie je nijako obmedzená alebo pozbavená; účasť maloletého Klienta na Seminári je vylúčená;

   2. sa Seminára zúčastňuje dobrovoľne, výhradne na vlastnú zodpovednosť, je si plne vedomý charakteru Seminára a metódy Systemických konštelácii a po celú dobu trvania Seminára a aj po jeho skončení nesie Klient za seba a za všetko, čo robí alebo čo sa deje na Seminári, plnú zodpovednosť;

   3. dôkladne pozná svoj zdravotný stav a tento mu nebráni v účasti na Seminári;

   4. v čase konania Seminára nie je Klient nijako psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený a neužíva psychofarmaká; v prípade, ak Klient v čase konania Seminára podstupuje akýkoľvek druh takejto liečby alebo terapie alebo v priebehu Seminára začne podstupovať akýkoľvek vyššie uvedený druh liečby alebo terapie, je Klient povinný bez zbytočného odkladu informovať svojho ošetrujúceho lekára, psychológa či psychoterapeuta o účasti na Seminári,  Kouča konštelácií na Seminári o svojej liečbe alebo terapii a Klient je povinný zabezpečiť účasť svojho ošetrujúceho lekára, psychológa či psychoterapeuta na Seminári (táto sprievodná osoba sa zúčastňuje Seminára bezplatne);

   5. nemá závažné infekčné ochorenie, netrpí duševnou poruchou ani žiadnymi závislosťami (drogy, alkohol, lieky, hracie automaty a pod.);

   6. v čase konania Seminára nie je pod vplyvom drog či iných návykových látok a tieto sa Klient zaväzuje neužívať v priebehu Seminára;

   7. sa oboznámil s týmito VOP, obsahom a náplňou Seminára, a tieto informácie považuje za dostatočné pre jeho rozhodnutie o účasti na Seminári.

 

 

 

  1. Klient uzavretím Zmluvy vyhlasuje a berie na vedomie, že:

   1. môže byť v priebehu Seminára vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu;

   2. počas celého priebehu Seminára pokyny Kouča konštelácií sú len návrhy, ktorými sa každý Klient riadi výhradne podľa vlastného uváženia;

   3. môže sa dobrovoľne rozhodnúť, či sa aktívne zapojí do priebehu Seminára, alebo ostane len pasívnym účastníkom Seminára;

   4. Seminár nie je náhradou za akúkoľvek lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť (vrátane psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti alebo činnosti) a že Kouč konštelácií ani Poskytovateľ na Seminári takúto zdravotnú starostlivosť neposkytuje;

   5. účasť na Seminári nezaručuje Klientovi zlepšenie alebo zmenu v problematických oblastiach života Klienta, ktorá bola predmetom Konštelácie alebo Seminára po absolvovaní Seminára, nakoľko ide o sebapoznávaciu metódu a akýkoľvek výsledok, zmena alebo účinok závisí výhradne od práce, prístupu a postoja Klienta;

   6. Poskytovateľ alebo Kouč konštelácií na Seminári je oprávnený podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu, a v takomto prípade Klient súhlasí, že mu bude vrátená pomerná časť zaplatenej Ceny za Seminár;

   7. v prípade, ak sa Klient rozhodne sám zo Seminára predčasne odísť, nebude Poskytovateľ povinný Klientovi vrátiť zaplatenú Cenu Seminára ani žiadnu jej časť;

   8. priebeh alebo výsledok Konštelácie nie je a ani nemôže byť dôkazom alebo potvrdením alebo vyvrátením akejkoľvek skutočnosti, ktorá vyvstane v Konštelácii, v súvislosti s ňou alebo ktorá akokoľvek súvisí s Konšteláciou alebo s Klientom alebo s jeho zadaním.

 

  1. Klient sa zaväzuje:

   1. riadne, pravdivo a úplne informovať Kouča konštelácií o svojom zdravotnom stave, o možných zdravotných komplikáciách alebo stavoch (poúrazové stavy, dlhodobá choroba, tehotenstvo a pod.) alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na vedenie Seminára alebo na Klienta (vrátane informačnej povinnosti uvedenej v bode 4.1.4 VOP);

   2. riadne a včas zaplatiť Cenu za Seminár;

   3. dostaviť sa včas na miesto konania Seminára (spravidla 30 min. vopred), meškanie Klienta nazakladá nárok na vrátenie Ceny alebo akejkoľvek jej časti;

   4. rešpektovať organizačné pokyny Poskytovateľa alebo Kouča konštelácií týkajúce sa organizačného zabezpečenia Seminára;

   5. uviesť pravdivo a úplne všetky svoje osobné údaje a podpísať Vyhlásenie pred začatím Seminára;

   6. nevyhotovovať v priebehu Seminára žiadne nahrávky (audio záznam, video záznam alebo audiovizuálny záznam), a to ani prostredníctvom mobilného telefónu alebo iného obdobného zariadenia.

 

 

 

  1. Klient je oprávnený:

   1. zúčastniť sa Seminára po zaplatení Ceny a splnení všetkých povinností podmieňujúcich účasť na Seminári;

   2. požiadať Kouča konštelácií o rozostavenie Konštelácie na Seminári; nakoľko na postavenie Konštelácie na Seminári nemá Klient nárok, Kouč konštelácií nie je povinný žiadosti Klienta vyhovieť (posúdenie vhodnosti postavenia Konštelácie Klientovi môže byť subjektívnym hodnotením Kouča konštelácií a v žiadnom prípade neoprávňuje Klienta požadovať vrátenie Ceny alebo akejkoľvek jej časti);

   3. zo Seminára predčasne odísť, pričom platí bod 4.2.7 VOP vyššie;

   4. so súhlasom Poskytovateľa pred začatím Seminára zabezpečiť za seba náhradníka na účasť na Seminári, ktorý prevezme na seba všetky práva a povinnosti Klienta.

 

 1. práva a povinnosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

   1. organizačne zabezpečiť vedenie Seminára vhodnými prostriedkami;

   2. poveriť vedením Seminára Kouča konštelácií.

 

  1. Poskytovateľ je oprávnený:

   1. pred začatím Seminára zrušiť Seminár aj bez udania dôvodov; v prípade ak Klient uhradil vopred Cenu alebo akúkoľvek jej časť, bude táto Klientovi bezodkladne vrátená;

   2. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu;

   3. ukončiť predčasne Seminár v prípade, ak má Kouč konštelácií za to, že téma Seminára bola vyčerpaná.

 

  1. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb na Seminári od iných typov poradenstva alebo od spôsobu vedenia seminárov Systemických konštelácií u iných poskytovateľov alebo koučov konštelácií a táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie.

  2. S ohľadom na ustanovenie bodu 4.2.5 VOP, Poskytovateľ nezodpovedá za neúčinnosť alebo zdanlivú bezúčelnosť jednotlivých korekcií alebo činností na Seminári alebo v Konštelácii, a tieto nemôžu byť predmetom reklamácie.

  3. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za odlišnosť ním poskytovaných služieb od pôvodných očakávaní alebo navyknutých stereotypov Klienta, a táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie.

 

 1. práva a povinnosti Kouča konštelácií

  1. Kouč konštelácií sa zaväzuje:

   1. poskytovať Klientovi informácie o Systemických konšteláciách príp. o priebehu Konštelácie, a to výhradne v rozsahu, v akom to považuje Kouč konštelácií za vhodné;

   2. primerane vhodným spôsobom pristupovať k problémom Klienta a použiť metódu Systemických konštelácií podľa svojho najlepšieho vedomia.

 

  1. Kouč konštelácií je oprávnený:

   1. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu;

   2. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť Konšteláciu Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu;

   3. odchýliť sa od témy Seminára, a to aj bez uvedenia dôvodu;

   4. postaviť Klientovi na Seminári Konšteláciu, ak to považuje za vhodné pre Klienta.

 

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

  2. Klient zaslaním Prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu zaslania Prihlášky.

 

 

Storno podmienky

Platnosť od 20. 2. 2018

Pri odhlásení do 14 dní pred termínom seminára sa vracia 100% z ceny seminára.

Pri odhlásení od 14 do 4 dní pred termínom seminára sa vracia 50% z ceny seminára.

Pri odhlásení neskôr (3 a menej dní) pred konaním seminára, v priebehu seminára alebo po jeho začatí sa vracia 0 % z ceny seminára. Len v tomto prípade môžete po dohode s lektorkou poslať za seba náhradníka.

Rozhoduje vždy dátum pripísania sumy na bankový účet.

Prosíme, zrealizujte platbu na uvedené číslo účtu s ohľadom na to, aby bola pripísaná na bankový účet najneskôr štyri dni pred začiatkom seminára.

Zrušenie prihlášky je možné písomne na adrese info@konstelacie.eu.

Previesť platbu na iný seminár nie je možné.