Priháška na seminár a vyhlásenie o plnej právnej zodpovednosti

Ja,....................................................................

(meno, priezvisko)

narocený ...................................................

adresa:

…....................................................................

telefón:............................................................

email:...............................................................

týmto vyhlasujem, že sa zúčastním výcviku/seminára

........................................................…............

(názov a dátum seminára)

Podpisom tohto vyhlásenia výslovne vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými podmienkami pre účasť na seminároch systemických konštelácií (VOP) organizovaných poskytovateľom: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47 946 831, ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi účastníkom seminára (klientom) a poskytovateľom pri zabezpečení seminára tak, ako je bližšie uvedené a upravené vo VOP. Podpisom tohto vyhlásenia ďalej vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s obsahom a náplňou seminára, som si vedomý/á charakteru seminára a metódy systemických konštelácií a všetky takto poskytnuté informácie (vrátane informácií uvedených vo VOP) považujem za dostatočné pre svoje rozhodnutie o účasti na seminári. Podpisom tohto vyhlásenia výslovne vyhlasujem, že sa seminára zúčastňujem dobrovoľne, výhradne na vlastnú zodpovednosť, že som plnoletý/á, plne spôsobilý/á na právne úkony a táto spôsobilosť nie je nijako obmedzená alebo pozbavená. Podpisom tohto vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si plne vedomý/á toho, že som za seba počas celého priebehu seminára a po jeho skončení plne a výhradne zodpovedný/á iba ja a že pokyny kouča sú len návrhy, ktorými sa každý účastník riadi výhradne podľa vlastného uváženia. Súčasne podpisom tohto vyhlásenia vyhlasujem a potvrdzujem, že dôkladne poznám svoj zdravotný stav a tento nebráni mojej účasti na seminári. Zároveň som si plne vedomý/á toho, že seminár nie je náhradou za akúkoľvek lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť (vrátane psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti alebo činnosti) a že poskytovateľ ani kouč seminára takúto zdravotnú starostlivosť neposkytuje. Ďalej vyhlasujem, že v súčasnosti nie som nijako psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený/á a neužívam psychofarmaká. Som si vedomý skutočnosti, že mi účasťou na seminári nevzniká nárok, že mi bude vykonaná má vlastná konštelácia.

Podpisom tohto vyhlásenia udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v prihláške na seminár a tomto vyhlásení v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) prevádzkovateľovi: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47946831, na účely vedenia seminára a jeho organizačného zabezpečenia, na účely vedenia databázy účastníkov seminára, archivácie tohto vyhlásenia a pre vnútorné potreby prevádzkovateľa, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, email, podpis.

Podpisom tohto vyhlásenie □ udeľujem /□ neudeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých v prihláške na seminár a tomto vyhlásení na marketingové účely prevádzkovateľovi: Agentúra Áno s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 47946831. Podpisom tohto vyhlásenie zároveň potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o právach dotknutej osoby podľa § 28 Zákona, ktorý je uvedený na druhej strane tohto vyhlásenia, o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, o účele spracovania mojich osobných údajov, a taktiež mi boli poskytnuté všetky ďalšie informácie v zmysle § 15 Zákona. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov a podľa § 28 ods. 1 Zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať a požadovať blokovanie poskytnutých osobných údajov.

V..................................... dňa ..........................

Podpis: ..........................

Práva dotknutých osôb  podľa zákona o ochrane osobných údajov

 

Práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

2) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči: 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu. 

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, 

b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

5) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba (Občiansky zákonník).